PROFWAY
2

Darījuma finansiālais atbalsts

Profway kā līgumslēdzējs nodrošina finansējumu klienta interesēs vai pārstāv klienta intereses pārrunās par finansējuma piesaisti no finanšu iestādēm.

Ja klientam jāpalielina apgrozāmo līdzekļu apjoms preču iegādei un piegādei, Profway patstāvīgi vai ar Eiropas partnera-bankas palīdzību piedāvā dažādus finanšu instrumentus apgrozāmo līdzekļu apjoma palielināšanai un kā finanšu brokeris palīdz noformēt finanšu darījumu.

Preču iegādes finansēšana, ieķīlājot preci (pirmseksporta finansēšana)

Profway finansē eksportam paredzēto preču iegādes darījumu, izmantojot akreditīvu, garantiju vai avansa maksājumu. Klients var saņemt preci no muitas noliktavas Baltijā.

Finansēti iepirkumi, ieķīlājot preci un ieķīlājot prasības pret gala klientu, kas nodrošinātas ar akreditīvu vai bankas garantiju

Banka finansē preču iegādes darījumu, izmantojot akreditīvus, garantijas vai avansa maksājumu. Prece tiek piegādāta gala patērētājam, ja tas ir nodrošinājis savas maksājumu saistības ar garantiju vai akreditīvu, kas saskaņots ar banku.

Finansējums, ieķīlājot preci, kas atrodas Baltijas valstu un Krievijas noliktavās

Tirdzniecības uzņēmums uz sava rēķina iegādājas preci un uzglabā to muitas noliktavā vai atbildīgas glabāšanas noliktavā. Pieņemot preci kā nodrošinājumu, banka piešķir uzņēmumam kredītu vai atver kredītlīniju. Preci no noliktavas var saņemt, kad nomaksāts viss kredīts vai tā daļa.

Finansējums, ieķīlājot ceļā esošo preci un uzrādot konosamentus

Tirdzniecības uzņēmums uz sava vai piegādātāja rēķina iegādājas preci. Saņemot konosamentus, kas apliecina preces nosūtīšanu, un uzrādot tos bankā, uzņēmums-klients saņem kredītu, kas tiek dzēsts saņemot preci galamērķī vai gadījumā, ja prece tiek izvietota kādas Baltijas valsts muitas noliktavā (atbildīgas glabāšanas noliktavā Krievijā) tieši pirms preces saņemšanas no noliktavas.

Finansējums aprīkojuma iegādei

Profway piedāvā finansējumu vēl nesaražotu preču vai aprīkojuma plānotai iegādei.

Eksporta faktorings

Banka finansē tirdzniecības uzņēmumu uz termiņu, kādu uzņēmums savam partnerim-preces pircējam piešķīris kā samaksas termiņa pagarinājumu. Pircēja saistības jānodrošina ar garantiju vai akreditīvu, kas saskaņots ar banku.

Tālrunis

+371 67540123